សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា ជូនដំណឹងពីឯកសណ្ឋានក្នុងទឹកដីឆ្នាំ២០១៦ ថ្មីរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា

ឯកសណ្ឋានក្នុងទឹកដីឆ្នាំ២០១៦ថ្មីរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា

រាល់ការផលិតឯកសណ្ឋានក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាឬសម្ភារៈផ្សេងៗដែលប្រើប្រាស់ ស្លាកសញ្ញាឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងៗរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតប្រសិនបើមិនមានការអនុម័តពីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា។ ក្នុងករណីមានការរំលោភ បំពាន សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជានឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់។

ដើម្បីទទួលអាជ្ញាបណ្ណពីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាសម្រាប់សកម្មភាពអាជីវកម្មដែលប្រើប្រាស់ ស្លាកសញ្ញាឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងៗរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាកដូចជាឯកសណ្ឋានក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាសូមទាក់ទងមកការិយាល័យទីផ្សារនិងទំនាក់ទំនងរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា។

សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជានឹងជូនដំណឹងនៅពេលឯកសណ្ឋានក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៦ ថ្មីមកដល់សម្រាប់លក់ទៅកាន់អ្នកគាំទ្រ។

 

13301256_1749355691968598_1779073485049958905_o

13331042_1749355801968587_2216563454274976326_n

13317054_1749355841968583_3473575629054745292_o

13316838_1749355865301914_3552227895408981193_o

13329466_1749356071968560_2845299079403508470_o

ប្រភព៖ សហព័ទ្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ