សហព័ន្ធ​កីឡា​បាល់ទាត់​កម្ពុជា ជូន​សេចក្ដី​ប្រកាស​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់ ​(LOGO)

សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានជូនសេចក្ដីប្រកាសដល់សាធារណៈជនអំពីការប្រើប្រាស់ (LOGO) របស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាថា៖ សហព័ទ្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធទាំងស្រុងលើស្លាកសញ្ញា របស់សហព័ទ្ធបាល់ទាត់ ដូចនេះប្រសិនជារូបវន្តបុគ្គល រឺ នីតិបុគ្គលណា ដែលចង់ប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញា របស់សហព័ទ្ធបាល់ទាត់កម្ពុជា ត្រូវមានការអនុញ្ញាតិជាផ្លូវការពីសហព័ទ្ធបាល់ទាត់កម្ពុជា។ លោកអាចអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងបានដែលមានដូចខាងក្រោម៖

13285847_1229640280379329_757366855_n

ប្រភព៖ សហព័ទ្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ