លោក ប៉ុន សុខ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិហ្វឹកហ្វឺនកីឡាបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ

លោក ប៉ុន សុខ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិហ្វឹកហ្វឺនកីឡានៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅបានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់អង្គភាពដោយមានមន្ត្រីក្រោមឱវាទ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចូលរួម និងមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម៖
១- ពង្រឹងការងារអង្គភាព
២- ពង្រឹក និងពិនិត្យតាមដានការងារហាត់ហ្វឹកហ្វឺនក្រុមជម្រើសជាតិរបស់អនុរក្ស
៣- ផ្សព្វផ្សាយលិខិតផ្សេងៗ
៤- ការងារផ្សេងៗ

13237688_837472313023653_2930148021112445967_n

13307388_837472443023640_7942347060753791374_n

13312837_837472606356957_6087857915680519216_n

ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានកីឡា

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ