គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកមកពី ២៥ ប្រទេសក្នុងតំបន់អាសុីបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់អាសុី

គណះកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកមកពី ២៥ ប្រទេសក្នុងតំបន់អាសុីបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់អាសុីស្តីពីគំរោងផ្សេងៗរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកអាសុី(OCA) និងកិច្ចប្រជំុ(Pre DRM) នៅទីក្រុងបាងកក ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ អំពីការកំណត់សមាសសភាពប្រតិភូ កីឡាករ កីឡាការិនី ដែលនឹងត្រូវចូលរួមក្នុងមហាព្រឹត្តការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងរីយូប្រទេសប្រេសុីល។

13220721_1003201666433861_3499003588484722675_o

13244082_1003201673100527_7049272829513444137_o

13217169_1003201669767194_6389188413433922423_oប្រភព៖ National Olympic Committee Of Cambodia

 

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ