កុមារចំនួន ២២នាក់ដែលបានកាន់ដៃកីឡាករក្លឹបភ្នំពេញក្រោន និងបឹងកេតអង្គរទៅកាន់ទីលានគឺសុទ្ធតែជាកុមារពិការភ្នែក ឬគថ្លង់ដែលត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដោយគ្រួសារថ្មី

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ