ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនចុះកិច្ចសហប្រត្តិការជាមួយក្រុុមហ៊ុន Siam Cement Group (SCG)

 

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១២ ធ្នូ នៅកីឡដ្ឋាន RSN ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនបានចុះកិច្ចសហប្រត្តិការជាមួយក្រុុមហ៊ុន Siam Cement Group (SCG)។ ការចុះកិច្ចសហប្រតិ្តការនេះគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យបាល់ទាត់នៃប្រតេសកម្ពុជា។

Muangthong United MOU with PPCFC

Muangthong United MOU with PPCFC

Muangthong United MOU with PPCFC

Muangthong United MOU with PPCFC

Muangthong United MOU with PPCFC

Muangthong United MOU with PPCFC

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ