៨ ពូលសម្រាប់ AFC Cup 2016 ចេញហើយ!!!

ក្រៅពីការចាប់ពូល AFC Champions League 2016 បានបញ្ចប់។ សម្រាប់ការប្រកួត AFC Cup 2016 ក៏បានបញ្ចេញពូលទាំង ៨ ដែលត្រូវប្រកួតសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ ខាងមុខផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះជាពូលទាំង ៨ ក្នុងកម្មវិធី AFC Cup 2016:

12325461_1061221467263085_1846346612_n

12348647_1061221043929794_2099674791_n

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

រូបភាព៖ AFC Cup

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ