ប្រទេសកំពូលទាំង ៦ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត UEFA European Championship

ប្រទេសទាំង ៦ ខាងក្រោមនេះជាប្រទេសដែលមានពិន្ទុច្រើនជាងគេ និងជាប្រទេសកំពូលនៃប្រវិត្តសាស្រ្ត  UEFA European Championship ដែលផ្អែកលើការឈ្នះវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗ ប្រទេសនឹងទទួលបាន ៣ ពិន្ទុ។

top[ euro nation

ប្រភព៖ UEFA Champions League

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ