ក្លឹបទាំង ១០ នៅអាស៊ីដែលមានចំនួនអ្នកទស្សនាមធ្យមច្រើនជាងគេ!

នាំគ្នាមកមើលក្លឹបទាំង ១០ នៅតំបន់អាស៊ីដែលមានចំនួនអ្នកគាំទ្រចូលរួមទស្សនាការប្រកួតជាមធ្យមច្រើនជាងគេ៖

១០. ក្លឹប Than Quang Ninh (Vietnam)

កីឡដ្ឋាន: Cam Pha

ទីក្រុង: City of Cam Pha, Quang Ninh, Vietnam

ចំនួនកៅអី: 15,000

អ្នកទស្សនាជាមធ្យម: 10,600

 

10

 

៩.​ ក្លឹប Hai Phong FC (Vietnam)

ទីក្រុង: City of Haiphong, Vietnam

កីឡដ្ឋាន: Lach Tray

ចំនួនកៅអី: 30,000

អ្នកទស្សនាជាមធ្យម: 12,000

 

9

 

៨. ក្លឹប Pahang FA (Malaysia)

ទីក្រុង: Kuantan, Pahang, Malaysia

កីឡដ្ឋាន: Darul Makmur

ចំនួនកៅអី: 40,000

អ្នកទស្សនាជាមធ្យម: 12,184

 

8

 

៧. ក្លឹប Selangor FA (Malaysia)

ទីក្រុង: Shah Alam, Selangor, Malaysia

កីឡដ្ឋាន: Shah Alam

ចំនួនកៅអី: 80,000

អ្នកទស្សនាជាមធ្យម: 13,380

 

7

 

៦. ក្លឹប Perak (Malaysia)

ទីក្រុង: Ipoh, Pereak, Malaysia

កីឡដ្ឋាន: Perak

ចំនួនកៅអី: 44,000

អ្នកទស្សនាជាមធ្យម: 13,500

 

6

 

៥. ក្លឹប Suphanburi (Thailand)

ទីក្រុង: Suphanburi, Thailand

កីឡដ្ឋាន: Suphanburi Municipal

ចំនួនកៅអី: 20,000

អ្នកទស្សនាជាមធ្យម: 15,732

 

5

 

៤. ក្លឹប Kelantan (Malaysia)

ទីក្រុង: Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

កីឡដ្ឋាន: Sultan Mohammad IV

ចំនួនកៅអី: 22,000

អ្នកទស្សនាជាមធ្យម: 15,875

4

 

៣. ក្លឹប Johor Darul Ta’zim (Malaysia)

ទីក្រុង: Johor Bahru, Johor, Malaysia

កីឡដ្ឋាន: Haji Hassan Yunos

ចំនួនកៅអី: 30,000

អ្នកទស្សនាជាមធ្យម: 20,640

 

3

 

២. ក្លឹប Nakhon Ratchasima (Thailand)

ទីក្រុង: Nakhon Ratchasima, Thailand

កីឡដ្ឋាន: 5th of December

ចំនួនកៅអី: 21,000

អ្នកទស្សនាជាមធ្យម: 20,700

 

2

 

១. ក្លឹប Buriram United (Thailand)

ទីក្រុង: Buriram, Thailand

កីឡដ្ឋាន: New I-Mobile

ចំនួនកៅអី: 32,600

អ្នកទស្សនាជាមធ្យម: 21,043

1

 

ប្រភព៖ Football Channel Asia

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ