ជើងឯកព្រឹត្តិការណ៍ Formula One 2013

F1 champion 2013

F1 2013

ព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រណាំង Formula One 2013 បានបញ្ចប់ហើយ កីឡាករដែលឈ្នះជើងឯក Formula One World Champion 2013 នេះ គឺកីឡាករ Sebastian Vettel ដែលបើកបរឲ្យក្រុម Red Bull Renault ហើយក៏ជាជ័យជំំនះលើកទី4ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយដែរ។
ខាងក្រោមនេះគឺជាជើងឯកក្នុងការនៃការប្រណាំងក្នុងទីលាននីមួយៗ៖
1- Australian Grand Prix:
ជើងឯក RAIKKONEN សញ្ជាតិ ហ្វាំងឡង់ ប្រណាំងឲ្យក្រុម LOTUS ប្រើរយៈពេល 1:30.03.225
2- Malaysian Grand Prix
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ប្រណាំងឲ្យក្រុមRED BULL ប្រើរយៈពេល 1:38:56.681
3- Chinese Grand Prix
ជើងឯក ALONSO សញ្ជាតិ អេស្ប៉ាញ ប្រណាំងឲ្យក្រុមFERRARI ប្រើរយៈពេល 1:36:26.945
4- Bahrain Grand Prix:
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុមRED BULL ប្រើរយៈពេល 1:36:00.498
5- Spanish Grand Prix:
ជើងឯក ALONSO សញ្ជាតិអេស្ប៉ាញ ប្រណាំងឲ្យក្រុមFERRARIប្រើរយៈពេល 1:39:16.596
6- Monaco Grand Prix:
ជើងឯក ROSBERG សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម MERCEDESប្រើរយៈពេល 2:17:52.056
7- Canadian Grand Prix:
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម RED BULL ប្រើរយៈពេល 1:32:09.143
8- GREAT BRITAIN GRAND PRIX
ជើងឯក ROSBERG សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម MERCEDES ប្រើរយៈពេល 1:32:59.456
9- Germany Grand Prix:
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម RED BULL ប្រើរយៈពេល 1:41:14.711
10- Hungarian Grand Prix:
ជើងឯក HAMILTONសញ្ជាតិ អង់គ្លេស ប្រណាំងឲ្យក្រុម MERCEDES ប្រើរយៈពេល 1:42:29.445
11- Belguim Grand Prix:
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម RED BULL ប្រើរយៈពេល 1:23:42.196
12- Italian Grand Prix:
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម RED BULL ប្រើរយៈពេល 1:18:33.352
13- Singapore Grand Prix:
ជើងឯក Jorge VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម RED BULL ប្រើរយៈពេល 1:59:13.132
14- Korean Grand Prix:
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម RED BULL ប្រើរយៈពេល 1:43:13.701
15- Japanese Grand Prix:
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម RED BULL ប្រើរយៈពេល 1:26:49.301
16- Indian Grand Prix:
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម RED BULL ប្រើរយៈពេល 1:31:12.187
17- Abu Dhabi Grand Prix:
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម RED BULL ប្រើរយៈពេល 1:38:06.106

មតិយោបល់

Sponsor

អត្ថបទថ្មីៗ