តារាងកាលវិភាគនិងលទ្ធផល ពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ២០១៦

នូ មករា March 29, 2016


ពូល A

[vtftable cols=”{0}0-8:4a86e8;{/}”]
ក្រុម;;; P ;;; W ;;; D ;;; L ;;;GF;;;GA;;;GD;;;PTS;nn;
ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង;;;5;;;4;;;1;;;0;;;47;;;4;;;43;;;13;nn;
ខេមបូឌានថាយហ្គឺរ;;;5;;;3;;;2;;;0;;;36;;;6;;;30;;;11;nn;
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (លេខ១ពូលD);;;5;;;3;;;1;;;1;;;8;;;16;;;-8;;;10;nn;
កំពង់ផែស្វ័យយ័តខេត្តព្រះសីហនុ (លេខ១ពូលE);;;5;;;2;;;0;;;3;;;8;;;19;;;-11;;;6;nn;
យុវជនបឹងកេតកំពង់ចាម (លេខ៣ពូលBCDE 1st);;;5;;;1;;;0;;;4;;;6;;;15;;;-9;;;3;nn;
ខេត្តកណ្ដាល (លេខ២ពូលA);;;5;;;0;;;0;;;5;;;4;;;39;;;-35;;;0;nn;
[/vtftable]

តារាងការប្រកួតនិងលទ្ធផលសម្រាប់ពូល A

កាលបរិច្ឆេទ ម៉ោង ក្រុម លទ្ធផល ក្រុម ទីលាន
ថ្ងៃទី៣០ មីនា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ២-២ ខេមបូឌានថាយហ្គឺរ កីឡដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ថ្ងៃទី៣០ មីនា ១៥:៣០ នាទី កំពង់ផែស្វ័យយ័តខេត្តព្រះសីហនុ ១-០ យុវជនបឹងកេតកំពង់ចាម ស.វិ ឡាយហ្វខេត្តព្រះសីហនុ
ថ្ងៃទី២០ មេសា ១៥:៣០ នាទី ខេមបូឌានថាយហ្គឺរ ១៨-០ ខេត្តកណ្ដាល កីឡដ្ឋានវេស្ទើន
ថ្ងៃទី២០ មេសា ១៨:០០ នាទី ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង ១១-០ កំពង់ផែស្វ័យយ័តខេត្តព្រះសីហនុ កីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀង
ថ្ងៃទី២០ មេសា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ១-០ យុវជនបឹងកេតកំពង់ចាម កីឡដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ថ្ងៃទី២៣ មេសា ១៨:០០ នាទី ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង ១៨-០ ខេត្តកណ្ដាល កីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀង
ថ្ងៃទី៤ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តកណ្ដាល ១-៣ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង កីឡដ្ឋានខេត្តកណ្ដាល
ថ្ងៃទី៤ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី យុវជនបឹងកេតកំពង់ចាម ១-៣ ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង កីឡដ្ឋានចំការកៅស៊ូបឹងកេត
ថ្ងៃទី៤ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី ខេមបូឌានថាយហ្គឺរ ៥-០ កំពង់ផែស្វ័យយ័តខេត្តព្រះសីហនុ ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
ថ្ងៃទី១៨ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី កំពង់ផែស្វ័យយ័តខេត្តព្រះសីហនុ ៦-១ ខេត្តកណ្ដាល ស.វិ ឡាយហ្វខេត្តព្រះសីហនុ
ថ្ងៃទី១៨ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី យុវជនបឹងកេតកំពង់ចាម ១-៨ ខេមបូឌានថាយហ្គឺរ កីឡដ្ឋានចំការកៅស៊ូបឹងកេត
ថ្ងៃទី១៨ ឧសភា ១៨:០០ នាទី ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង ១២-០ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង កីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀង
ថ្ងៃទី៨ មិថុនា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តកណ្ដាល ២-៤ យុវជនបឹងកេតកំពង់ចាម កីឡដ្ឋានខេត្តកណ្ដាល
ថ្ងៃទី៨ មិថុនា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ២-១ កំពង់ផែស្វ័យយ័តខេត្តព្រះសីហនុ កីឡដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ថ្ងៃទី៨ មិថុនា ១៥:៣០ នាទី ខេមបូឌានថាយហ្គឺរ ៣-៣ ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង កីឡដ្ឋានវេស្ទើន

 

ពូល B

[vtftable cols=”{0}0-8:4a86e8;{/}”]
ក្រុម;;; P ;;; W ;;; D ;;; L ;;;GF;;;GA;;;GD;;;PTS;nn;
ក្រសួងការពារជាតិ;;;5;;;5;;;0;;;0;;;46;;;2;;;44;;;15;nn;
បឹងកេតអង្គរអែហ្វស៊ី;;;5;;;4;;;0;;;1;;;31;;;7;;;24;;;12;nn;
អាស៊ីអឺរ៉ុបយូណាយធីត;;;5;;;3;;;0;;;2;;;16;;;7;;;9;;;9;nn;
ខេត្តស្ទឹងត្រែង (លេខ១ពូលF);;;5;;;1;;;1;;;3;;;11;;;32;;;-21;;;4;nn;
ខេត្តព្រៃវែង (លេខ២ពូលB);;;5;;;1;;;1;;;3;;;4;;;26;;;-22;;;4;nn;
អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ (លេខ២ពូលC);;;5;;;0;;;0;;;5;;;6;;;40;;;-34;;;0;nn;
[/vtftable]

តារាងការប្រកួតនិងលទ្ធផលសម្រាប់ពូល B

កាលបរិច្ឆេទ ម៉ោង ក្រុម លទ្ធផល ក្រុម ទីលាន
ថ្ងៃទី៣០ មីនា ១៨:០០ នាទី អាស៊ីអឺរ៉ុបយូណាយធីត ១-២ បឹងកេតអង្គរអែហ្វស៊ី ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
ថ្ងៃទី៣០ មីនា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តស្ទឹងត្រែង ៥-២ អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ កីឡដ្ឋានខេត្តស្ទឹងត្រែង
ថ្ងៃទី៣០ មិនា ១៥:៣០ នាទី ក្រសួងការពារជាតិ ៨-០ ខេត្តព្រៃវែង កីឡដ្ឋាន ខ.ភ.ម
ថ្ងៃទី២០ មេសា ១៥:៣០ នាទី បឹងកេតអង្គរអែហ្វស៊ី ១២-០ ខេត្តព្រៃវែង ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
ថ្ងៃទី២០ មេសា ១៨:០០ នាទី ក្រសួងការពារជាតិ ២១-០ ខេត្តស្ទឹងត្រែង កីឡដ្ឋាន ខ.ភ.ម
ថ្ងៃទី២០ មេសា ១៨:០០ នាទី អាស៊ីអឺរ៉ុបយូណាយធីត ៨-១ អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
ថ្ងៃទី៤ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តព្រៃវែង ០-៣ អាស៊ីអឺរ៉ុបយូណាយធីត កីឡដ្ឋានខេត្តព្រៃវែង
ថ្ងៃទី៤ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ ១-១២ ក្រសួងការពារជាតិ កីឡដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំ
ថ្ងៃទី៤ ឧសភា ១៨:០០ នាទី បឹងកេតអង្គរអែហ្វស៊ី ៥-៤ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
ថ្ងៃទី១៨ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តស្ទឹងត្រែង ១-១ ខេត្តព្រៃវែង កីឡដ្ឋានខេត្តស្ទឹងត្រែង
ថ្ងៃទី១៨ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ ០-១២ បឹងកេតអង្គរអែហ្វស៊ី កីឡដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំ
ថ្ងៃទី១៨ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី ក្រសួងការពារជាតិ ៣-១ អាស៊ីអឺរ៉ុបយូណាយធីត កីឡដ្ឋាន ខ.ភ.ម
ថ្ងៃទី៨ មិថុនា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តព្រៃវែង ៣-២ អ.ហ ខេត្តកំពង់ធំ កីឡដ្ឋានខេត្តព្រៃវែង
ថ្ងៃទី៨ មិថុនា ១៥:៣០ នាទី អាស៊ីអឺរ៉ុបយូណាយធីត ៣-១ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
ថ្ងៃទី៨ មិថុនា ១៨:០០ នាទី បឹងកេតអង្គរអែហ្វស៊ី ០-២ ក្រសួងការពារជាតិ ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ

 

ពូល C

[vtftable cols=”{0}0-8:4a86e8;{/}”]
ក្រុម;;; P ;;; W ;;; D ;;; L ;;;GF;;;GA;;;GD;;;PTS;nn;
ភ្នំពេញក្រោន;;;5;;;4;;;1;;;0;;;41;;;1;;;40;;;13;nn;
មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជា;;;5;;;4;;;1;;;0;;;17;;;5;;;12;;;13;nn;
វេស្ទើនភ្នំពេញ;;;5;;;3;;;0;;;2;;;28;;;9;;;19;;;6;nn;
ខេត្តប៉ៃលិន (លេខ២ពូលD);;;5;;;1;;;1;;;3;;;5;;;30;;;-25;;;4;nn;
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (លេខ១ពូលA);;;5;;;1;;;1;;;3;;;6;;;37;;;-31;;;4;nn;
ខេត្តកំពត (លេខ២ពូលE);;;5;;;0;;;0;;;5;;;4;;;19;;;-15;;;0;nn;
[/vtftable]

តារាងការប្រកួតនិងលទ្ធផលសម្រាប់ពូល C

កាលបរិច្ឆេទ ម៉ោង ក្រុម លទ្ធផល ក្រុម ទីលាន
ថ្ងៃទី៦ មេសា ១៥:៣០ នាទី វេស្ទើនភ្នំពេញ ០-៥ ភ្នំពេញក្រោន កីឡដ្ឋានវេស្ទើន
ថ្ងៃទី៦ មេសា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ២-១ ខេត្តកំពត កំពង់ស្ពឺ
ថ្ងៃទី៦ មេសា ១៥:៣០ នាទី មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជា ៦-១ ខេត្តប៉ៃលិន ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
ថ្ងៃទី២៧ មេសា ១៨:០០ នាទី ភ្នំពេញក្រោន ១៦-០ ខេត្តប៉ៃលិន កីឡដ្ឋាន RSN
ថ្ងៃទី២៧ មេសា ១៥:៣០ នាទី មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជា ៨-៣ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កីឡដ្ឋាន ខ.ភ.ម
ថ្ងៃទី២៧ មេសា ១៥:៣០ នាទី វេស្ទើនភ្នំពេញ ៩-១ ខេត្តកំពត កីឡដ្ឋានវេស្ទើន
ថ្ងៃទី១១ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តប៉ៃលិន ១-៦ វេស្ទើនភ្នំពេញ កីឡដ្ឋានខេត្តប៉ៃលិន
ថ្ងៃទី១១ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តកំពត ០-១ មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជា កីឡដ្ឋានខេត្តកំពត
ថ្ងៃទី១១ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី ភ្នំពេញក្រោន ១៥-០ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កីឡដ្ឋាន RSN
ថ្ងៃទី២៥ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ១-១ ខេត្តប៉ៃលិន កីឡដ្ឋានខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ថ្ងៃទី២៥ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តកំពត ១-៥ ភ្នំពេញក្រោន កីឡដ្ឋានខេត្តកំពត
ថ្ងៃទី២៥ ឧសភា ១៨:០០ នាទី មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជា ២-១ វេស្ទើនភ្នំពេញ ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
ថ្ងៃទី១៥ មិថុនា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តប៉ៃលិន ២-១ ខេត្តកំពត កីឡដ្ឋានខេត្តប៉ៃលិន
ថ្ងៃទី១៥ មិថុនា ១៥:៣០ នាទី វេស្ទើនភ្នំពេញ ១២-០ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កីឡដ្ឋានវេស្ទើន
ថ្ងៃទី១៥ មិថុនា ១៨:០០ នាទី ភ្នំពេញក្រោន ០-០ មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជា កីឡដ្ឋាន RSN

 

ពូល D

[vtftable cols=”{0}0-8:4a86e8;{/}”]
ក្រុម;;; P ;;; W ;;; D ;;; L ;;;GF;;;GA;;;GD;;;PTS;nn;
ណាហ្គាវើល;;;5;;;5;;;0;;;0;;;32;;;2;;;30;;;15;nn;
សៀមរាបអង្គរ (លេខ១ពូលC);;;5;;;3;;;1;;;1;;;18;;;6;;;12;;;10;nn;
អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ;;;5;;;2;;;2;;;1;;;25;;;7;;;18;;;8;nn;
ខេត្តស្វាយរៀង (លេខ១ពូលB);;;5;;;2;;;1;;;2;;;12;;;13;;;-1;;;7;nn;
ខេត្តក្រចេះ (លេខ២ពូលF);;;5;;;1;;;0;;;4;;;5;;;35;;;-30;;;3;nn;
ខេត្តព្រះវិហារ (លេខ៣ពូលBCDE 2nd);;;5;;;0;;;0;;;5;;;0;;;29;;;-29;;;0;nn;
[/vtftable]

តារាងការប្រកួតនិងលទ្ធផលសម្រាប់ពូល D

ថ្ងៃទី៦ មេសា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តក្រចេះ ០-៣ សៀមរាបអង្គរ កីឡដ្ឋានខេត្តក្រចេះ
ថ្ងៃទី៦ មេសា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តព្រះវិហារ ០-៩ អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ កីឡដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារ
ថ្ងៃទី៦ មេសា ១៨:០០ នាទី ណាហ្គាវើល ៦-០ ខេត្តស្វាយរៀង ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
ថ្ងៃទី២៧ មេសា ១៥:៣០ នាទី ណាហ្គាវើល ១៦-១ ខេត្តក្រចេះ ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
ថ្ងៃទី២៧ មេសា ១៨:០០ នាទី អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ៣-៣ ខេត្តស្វាយរៀង ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
ថ្ងៃទី២៧ មេសា ១៥:៣០ នាទី សៀមរាបអង្គរ ១១-០ ខេត្តព្រះវិហារ កីឡដ្ឋានខេត្តសៀមរាប
ថ្ងៃទី១១ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី សៀមរាបអង្គរ ០-៤ ណាហ្គាវើល កីឡដ្ឋានខេត្តសៀមរាប
ថ្ងៃទី១១ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តស្វាយរៀង ៣-០ ខេត្តព្រះវិហារ កីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀង
ថ្ងៃទី១១ ឧសភា ១៨:០០ នាទី អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ១១-០ ខេត្តក្រចេះ ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
ថ្ងៃទី២៥ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តស្វាយរៀង ៥-១ ខេត្តក្រចេះ កីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀង
ថ្ងៃទី២៥ ឧសភា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តព្រះវិហារ ០-៣ ណាហ្គាវើល កីឡដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារ
ថ្ងៃទី២៥ ឧសភា ១៨:០០ នាទី អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ១-១ សៀមរាបអង្គរ ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
ថ្ងៃទី១៥ មិថុនា ១៥:៣០ នាទី ខេត្តក្រចេះ ៣-០ ខេត្តព្រះវិហារ កីឡដ្ឋានខេត្តក្រចេះ
ថ្ងៃទី១៥ មិថុនា ១៥:៣០ នាទី សៀមរាបអង្គរ ៣-១ ខេត្តស្វាយរៀង កីឡដ្ឋានខេត្តសៀមរាប
ថ្ងៃទី១៥ មិថុនា ១៨:០០ នាទី ណាហ្គាវើល ៣-១ អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ កីហុកីឡដ្ឋានជាតិ

 

វគ្គ៨ក្រុមចុងក្រោយ

ថ្ងៃទី២២ មិថុនា ១៥:៣០ នាទី បឹងកេតអង្គរអែហ្វស៊ី ១-២ ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង កីឡដ្ឋាន ខ.ភ.ម
ថ្ងៃទី២២ មិថុនា ១៥:៣០ នាទី ខេមបូឌានថាយហ្គឺរ ០-៤ ក្រសួងការពារជាតិ កីឡដ្ឋាន RSN
ថ្ងៃទី២២ មិថុនា ១៥:៣០ នាទី សៀមរាបអង្គរ ០-៤ ភ្នំពេញក្រោន ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
ថ្ងៃទី២២ មិថុនា ១៨:០០ នាទី ណាហ្គាវើល ១-២ មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជា ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ

 

វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

ថ្ងៃទី២៩ មិថុនា ១៥:៣០ នាទី ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង SF1 ភ្នំពេញក្រោន ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
ថ្ងៃទី២៩ មិថុនា ១៨:០០ នាទី ក្រសួងការពារជាតិ SF2 មជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជា ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ

 

វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣

ថ្ងៃទី០២ កក្កដា ១៥:៣០ នាទី ក្រុមចាញ់SF1 3rd Place ក្រុមចាញ់SF2 ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ
ថ្ងៃទី០២ កក្កដា ១៩:០០ នាទី ក្រុមឈ្នះSF1 Final ក្រុមឈ្នះSF2 ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ

 

មតិយោបល់