បទសំភាសន៍អំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់ក្រុមកីឡាកាយវប្បកម្មកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨

នូ មករា January 18, 2018


ភ្នំពេញ៖ ខាងក្រោមនេះគឺជាបទសំភាសន៍អំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់ក្រុមកីឡាកាយវប្បកម្មកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨នេះ ក៏ដូចជាអំពីបញ្ហាប្រឈម និងសំណូមពររបស់ពួកគេផងដែរ ។
សូមទស្សនាដូចតទៅ៖

 

មតិយោបល់