ជើងឯកព្រឹត្តិការណ៍ Formula One 2013

នូ មករា November 10, 2014


F1 champion 2013

F1 2013

ព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រណាំង Formula One 2013 បានបញ្ចប់ហើយ កីឡាករដែលឈ្នះជើងឯក Formula One World Champion 2013 នេះ គឺកីឡាករ Sebastian Vettel ដែលបើកបរឲ្យក្រុម Red Bull Renault ហើយក៏ជាជ័យជំំនះលើកទី4ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយដែរ។
ខាងក្រោមនេះគឺជាជើងឯកក្នុងការនៃការប្រណាំងក្នុងទីលាននីមួយៗ៖
1- Australian Grand Prix:
ជើងឯក RAIKKONEN សញ្ជាតិ ហ្វាំងឡង់ ប្រណាំងឲ្យក្រុម LOTUS ប្រើរយៈពេល 1:30.03.225
2- Malaysian Grand Prix
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ប្រណាំងឲ្យក្រុមRED BULL ប្រើរយៈពេល 1:38:56.681
3- Chinese Grand Prix
ជើងឯក ALONSO សញ្ជាតិ អេស្ប៉ាញ ប្រណាំងឲ្យក្រុមFERRARI ប្រើរយៈពេល 1:36:26.945
4- Bahrain Grand Prix:
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុមRED BULL ប្រើរយៈពេល 1:36:00.498
5- Spanish Grand Prix:
ជើងឯក ALONSO សញ្ជាតិអេស្ប៉ាញ ប្រណាំងឲ្យក្រុមFERRARIប្រើរយៈពេល 1:39:16.596
6- Monaco Grand Prix:
ជើងឯក ROSBERG សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម MERCEDESប្រើរយៈពេល 2:17:52.056
7- Canadian Grand Prix:
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម RED BULL ប្រើរយៈពេល 1:32:09.143
8- GREAT BRITAIN GRAND PRIX
ជើងឯក ROSBERG សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម MERCEDES ប្រើរយៈពេល 1:32:59.456
9- Germany Grand Prix:
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម RED BULL ប្រើរយៈពេល 1:41:14.711
10- Hungarian Grand Prix:
ជើងឯក HAMILTONសញ្ជាតិ អង់គ្លេស ប្រណាំងឲ្យក្រុម MERCEDES ប្រើរយៈពេល 1:42:29.445
11- Belguim Grand Prix:
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម RED BULL ប្រើរយៈពេល 1:23:42.196
12- Italian Grand Prix:
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម RED BULL ប្រើរយៈពេល 1:18:33.352
13- Singapore Grand Prix:
ជើងឯក Jorge VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម RED BULL ប្រើរយៈពេល 1:59:13.132
14- Korean Grand Prix:
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម RED BULL ប្រើរយៈពេល 1:43:13.701
15- Japanese Grand Prix:
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម RED BULL ប្រើរយៈពេល 1:26:49.301
16- Indian Grand Prix:
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម RED BULL ប្រើរយៈពេល 1:31:12.187
17- Abu Dhabi Grand Prix:
ជើងឯក VETTEL សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ដ៍ ប្រណាំងឲ្យក្រុម RED BULL ប្រើរយៈពេល 1:38:06.106

មតិយោបល់