ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដាក់ចេញ ៩ចំណុចក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យសហព័ន្ធកីឡាជាតិ ធ្វើសកម្មភាពហាត់ហ្វឹកហ្វឺន និងប្រកួតលីគឡើងវិញជាជំហានៗ

មាស សុផាណារ៉ុង May 26, 2020


 

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ បានដាក់ចេញនូវលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព ៩ចំណុច ក្នុងការអនុញ្ញាតដល់សហព័ន្ធកីឡាជាតិធ្វើសកម្មភាពហាត់ហ្វឹកហ្វឺន ធ្វើសកម្មភាពហាត់ហ្វឹកហ្វឺន និងប្រកួតលីគឡើងវិញជាជំហានៗ។

អានលិខិតខាងក្រោម៖

 

មតិយោបល់