តោះនាំគ្នាមើល FIFA ranking នៅតំបន់អាស៊ានទាំងអស់គ្នា!

នូ មករា November 6, 2015


កាលពីពេលថ្មីៗនេះ FIFA បានបង្ហាញពី ranking របស់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោក។ ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោក ប្រទេសដែលស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ានមានប្រទេសមួយចំនួនកើនចំណាត់ថ្នាក់ និងប្រទេសមួយចំនួនក៏ធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ផងដែរ។ ប្រទេសដេលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានធ្លាក់រហូតដល់ទៅ ៣ លេខ​ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ជាងគេដែលប្រទេសធ្លាប់ទទួលបានក្នុងប្រវត្តសាស្រ្តរបស់ខ្លួន។ ចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញ គឺឡើង ៣ ចំណាត់ថ្នាក់ដែលលទ្ធផលនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវិស័យបាល់ទាត់របស់ប្រទេសយើងកំពុងតែរីកចម្រើន និងឈានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំង។ ខាងក្រោមនេះជាចំណាត់ថ្នាក់ និងពិន្ទុរបស់ប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន។

137. Philippines – 236 points

144. Thailand – 202 points

147. Vietnam – 193 points

152. Singapore – 179 points

161. Myanmar – 157 points

162. Timor-Leste – 155 points

171. Malaysia – 127 points

174. Indonesia – 108 points == worst ever

176. Laos – 90 poin

183. Cambodia – 78 points

186. Brunei – 74 points

អត្ថបទ៖ រិទ្ធី

ប្រភព៖ FIFA.com

មតិយោបល់