ភ្នំពេញក្រោនយក៣ពិន្ទុពីអាស៊ីអឺរ៉ុប

នូ មករា September 12, 2015


ចប់ការប្រកួតក្លឹបភ្នំពេញក្រោនយក៣ពិន្ទុពីក្លឹបអាសីុអឺុរ៉ុបដោយលទ្ធផល ៦-០​ ក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន។

Match-Result

 

 

រូបភាព៖ PPCFC

មតិយោបល់